Name Description Size
importlib_metadata
importlib_metadata-6.0.0.dist-info